12/ Khí hậu và chất lượng không khí địa phương

Cân nhắc về khí hậu và chất lượng không khí chủ yếu bao gồm:

Chu kỳ sinh trưởng - Nhiệt độ nước ảnh hưởng đáng kể đến quá trình trao đổi chất và tăng trưởng của động vật thủy sinh. Nhiệt độ càng dài dưới phạm vi tối ưu, chu kỳ phát triển càng dài. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét khí hậu khi đánh giá một địa điểm.

Các vấn đề về thiết kế và xây dựng - Điều kiện khí hậu và thời tiết cần được xem xét khi lập kế hoạch xây dựng thời gian biểu, sử dụng năng lượng mặt trời, định vị ao (lấy nước, tác động sóng, xói mòn), thoát nước, lưu vực và quản lý lũ hoặc công trình kiểm soát lũ


Ảnh hưởng đến hiệu suất môi trường - Các tác động của tiếng ồn và mùi có thể sẽ là vấn đề lớn hơn ở các khu vực có biến đổi nhiệt độ cục bộ

Ảnh hưởng đến việc sử dụng nước tưới - Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, ánh sáng mặt trời và mô hình gió sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và mức độ thoát hơi nước. Những yếu tố này sẽ cho thấy hiệu quả khi tái sử dụng nước. Tag: may thoi khi

Môi trường sinh thái

Môi trường sinh thái của địa điểm được chọn cần:

Không ảnh hưởng đến các loài, quần thể hoặc cộng đồng sinh thái bị đe dọa hoặc môi trường sống hoặc môi trường sống quan trọng của chúng được liệt kê theo Điều luật Bảo tồn Loài bị đe dọa năm 1995 hoặc Điều luật Quản lý Nghề cá năm 1994;
Không xáo trộn thảm thực vật bản địa (bao gồm cây, cây bụi, cỏ, v.v.).
Xem xét về mặt sinh thái bao gồm:

Nếu các loài, quần thể hoặc cộng đồng sinh thái bị đe dọa trên cạn hoặc dưới nước xảy ra tại chỗ hoặc trong khu vực bị ảnh hưởng, phải thực hiện một thử nghiệm quan trọng (Phần 5A của Điều luật Đánh giá và Quy hoạch Môi trường 1979) và được chuyển đến cơ quan đồng ý trước khi nộp đơn đăng ký phát triển (DA). Cơ quan có thể đưa ra báo cáo tác động của loài bắt buộc theo Điều luật bảo tồn loài bị đe dọa năm 1995, trong trường hợp bất kỳ loài thủy sản nào bị đe dọa, theo Điều luật quản lý nghề cá năm 1994. Bộ Môi trường, Biến đổi khí hậu và Nước duy trì đăng ký môi trường sống nhân tạo cho loài thủy sản đó.

Các khu vực của thảm thực vật bản địa và môi trường sống nên được giữ lại bất cứ nơi nào hoặc cải thiện các giá trị đa dạng sinh học của một khu vực. Bố cục địa điểm phải được thiết kế để giảm thiểu sự phá hủy hoặc xáo trộn thảm thực vật trên cạn và dưới nước bản địa

Việc phát quang cây bản địa, cây bụi hoặc cỏ thường sẽ cần được phê duyệt theo Điều luật thực vật bản địa 2003. Thảm thực vật bản địa có thể được phép dọn sạch các hoạt động quản lý nông nghiệp (RAMAs). Nếu thảm thực vật bị loại bỏ trong phạm vi 40 mét từ bờ sông hoặc vùng đất ngập nước, thì cũng cần phải có sự phê duyệt cho hoạt động có kiểm soát theo Điều luật Quản lý Nước 2000. Nếu rừng ngập mặn, cỏ biển hoặc thảm thực vật bị xáo trộn bởi các đường ống vào và đầu ra hoặc cống rãnh, có thể được phê duyệt theo Điều luật Quản lý Nghề cá năm 1994 (cả danh sách Công vụ bị đe dọa, cộng đồng dân cư và sinh thái và môi trường sống được bảo vệ) và Quản lý Nước 2000. Tag: canh quat oxy

Quản lý thực vật theo Điều luật thực vật bản địa 2003 được điều hành bởi DECCW và đã phát triển một hệ thống quản lý đất đai bao gồm các Kế hoạch thực vật tài sản (PVP). PVP được phát triển với sự tư vấn của Cơ quan quản lý lưu vực địa phương (CMA).

Nếu các tác động đến thảm thực vật bản địa không thể tránh được hoặc giảm thiểu thì nên sử dụng các biện pháp bù đắp lại phần giảm thiểu đó.
Nếu tiếp gián khu vực cửa sông, cần xem xét các rủi ro có thể xảy ra đối với bất kỳ khu vực nuôi hàu nào gần đó, đặc biệt là Khu vực nuôi trồng hàu TỐI ƯU hoặc các vườn ươm hoặc môi trường sống nhân tạo.

Lời khuyên!

Để xác định mức độ đánh giá phù hợp cho một đề xuất nuôi trồng thủy sản, một thử nghiệm quan trọng và phân tích hồ sơ dự án có thể được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận.

Điều luật Đánh giá và Quy hoạch Môi trường 1979 yêu cầu các yếu tố sau đây cần được xem xét khi đánh giá liệu có khả năng có ảnh hưởng đáng kể đến các loài, quần thể hoặc cộng đồng sinh thái bị đe dọa hay môi trường sống của chúng hay không:

(a) Với trường hợp một loài bị đe dọa, liệu hoạt động được đề xuất có khả năng có ảnh hưởng xấu đến vòng đời của loài mà một quần thể địa phương của loài có khả năng bị tuyệt chủng hay không.

(b Với trường hợp quần thể có nguy cơ tuyệt chủng, liệu hành động được đề xuất có khả năng có ảnh hưởng xấu đến vòng đời của loài tạo nên quần thể địa phương có nguy cơ tuyệt chủng hay không.

(c) Với trường hợp cộng đồng sinh thái đang bị đe dọa hoặc cộng đồng sinh thái đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng, cho dù hành động có được đề xuất hay không:

(i) có thể có tác động bất lợi đến phạm vi của cộng đồng sinh thái như là sự xuất hiện tại địa phương của nó có khả năng nằm trong nguy cơ tuyệt chủng

(ii) Hoặc có khả năng sửa đổi thành phần của cộng đồng sinh thái một cách đáng kể và bất lợi sao cho sự xuất hiện cục bộ của nó có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tag: thiet bi tao oxy

(d) liên quan đến môi trường sống của một loài, quần thể hoặc cộng đồng sinh thái bị đe dọa:

(i) mức độ môi trường sống có khả năng bị xóa hoặc sửa đổi do kết quả của hành động được đề xuất

(ii) và liệu một khu vực môi trường sống có khả năng bị phân khúc hoặc tách biệt khỏi các khu vực sinh sống khác do kết quả của hành động đề xuất hay không?

(iii) tầm quan trọng của việc loại bỏ môi trường sống nhân tạo, sửa đổi, phân khúc hoặc cô lập đối với sự tồn tại lâu dài của loài, quần thể hoặc cộng đồng sinh thái ở địa phương,

(e) liệu hành động được đề xuất có khả năng có ảnh hưởng xấu đến môi trường sống nhân tạo (trực tiếp hay gián tiếp)?

(f) liệu hành động được đề xuất có phù hợp với các mục tiêu hoặc hành động của kế hoạch khôi phục hoặc kế hoạch giảm thiểu mối đe dọa hay không?

(g) liệu hành động được đề xuất có cấu thành hoặc là một phần của quy trình đe dọa chính hoặc có khả năng dẫn đến hoạt động hoặc tăng tác động của quy trình đe dọa chính hay không?

Lời khuyên!

DECCW duy trì một cơ sở dữ liệu thông tin về hệ thực vật và động vật của tiểu bang NSW - Atlas Liệt kê các hồ sơ động vật và thực vật ở NSW (Liên hệ: Cán bộ cấp phép dữ liệu (02) 9585 6684). Điều này có thể đưa ra cảnh báo sớm về sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã bị đe dọa trên hoặc gần khu vực này. Hội đồng cũng có thể có danh sách các loài, quần thể và cộng đồng sinh thái trong khu vực của họ và các dữ liệu hữu ích khác.

Bạn nên liên hệ với I & I NSW để xem liệu có bất kỳ loài, quần thể hoặc cộng đồng sinh thái nào bị đe dọa đã được ghi nhận cho một cửa sông hoặc sông cụ thể.

Nguồn: 2lua.vn/article/chien-luoc-nuoi-trong-thuy-san-ben-vung-dua-vao-dat-lien-phan-9-5d81a1d4425cc5d5781a418e.html