<p>
Bệnh của dân công sở là hễ nhìn thấy sếp thì chân tay bủn rủn, tim đập loạn xạ?
</p>
<p style="text-align: center;">

</p>
<p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"><br><br><br></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"><br><br><br><br></p>
</p>
<div>
<div>


[IMG]/images/btn-share2.png[/IMG]

</div>
<div data-size="medium" data-annotation="inline" data-width="120" style="float: left"></div>
<div data-href="http://bau.vn/thu-gian/tin-33019/benh-so-sep-la-benh-hay-lay.html" data-width="150" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true" style="float: left"></div>
</div>

<div style="clear:both"></div>
<p style="text-align:right; color:#BBBBBB; font-style:italic; margin-bottom:10px;">Nguồn Sức Khỏe Đời Sống</p>

Theo bau.vn