Khi thành lập công ty liên doanh, việc nắm bắt được điểm mấu chốt trong các bước thành lập công ty liên doanh là điều rất quan trọng. Nó giúp bạn hiểu được quy trình tuần tự diễn ra như thế nào? Từ đó việc làm thủ tục đơn giản hơn rất nhiều. Dưới đây công ty luật Thiên Luật đã tổng hợp lại các bước chính trong quá trình thành lập công ty liên doanh. Các bạn có thể tham khảo và thực hiện.

Các bước thành lập công ty liên doanh

Hai bước chính khi thành lập công ty liên doanh là:

– Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư
– Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận mã số thuế và dấu công ty

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa (BPMC)sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (SKH&ĐT/BQLKCN).

Một số cơ quan chưa có BPMC nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ tại phòng văn thư hoặc phòng ban khác theo quy định cụ thể của từng địa phương;

Hồ sơ gồm:

Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh;
Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh
Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh;
Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty liên doanh;
Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài;
Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài;
Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài;
Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông;
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
Sổ đăng ký thành viên sáng lập.

2. Sở KH&ĐT/BQLKCN: thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố/Giám đốc BQLKCN phê duyệt;

3. Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, nhà đầu tư nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên

Xem thêm: hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 tv

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận mã số thuế và dấu công ty

Sau khi Giấy chứng nhận đầu tư được cấp, nhà đầu tư liên hệ:

– Cục thuế tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế công ty.

– Khắc dấu công ty, thông báo sử dụng con dấu công ty